วิธีการร่วมสนุก

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นเกษตรกรตามจังหวัดที่ร่วมรายการ และ สนใจซื้อเครื่องจักรยนต์ทางการเกษตร ประเภทรถแทรกเตอร์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ยันม่าร์ รุ่น YM357A และ รุ่น Solis Xtra 26HP ร่วมรายการผ่านทางการลงทะเบียนกิจกรรมการตลาดของผู้แทนจำหน่าย ทางออนไลน์ ที่ www.Yanmarluckydraw.com โดยจะต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วนดังนี้ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้, พื้นที่ทำการเกษตร, รุ่นที่สนใจ YM357A หรือ Solis Xtra 26HP,เลขทะเบียนเกษตรกร, ID Line, มีรถแทรกเตอร์อยู่แล้วหรือไม่ ( มี / ไม่มี), รถแทรกเตอร์ที่มีอยู่ รุ่นอะไร (โปรดระบุ)

ผู้ร่วมรายการ 1 ท่าน /1 เลขทะเบียนเกษตรกร จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล จากนั้นเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์ มาพิมพ์ลงบนกระดาษ และ แยกรุ่นรางวัลที่เลือกออกเป็น 2 รุ่น ตามจังหวัดที่ร่วมรายการ เพื่อมาจับรางวัลหาผู้โชคดี ตามวัน เวลา และ สถานที่ ที่กำหนดต่อไป

กำหนดการร่วมสนุก

ร่วมรายการได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 โดยบริษัทจะดำเนินการจับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. , ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. , ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2566, ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566, ครั้งที่ 3 วันที่ 1 มีนาคม 2566 ทาง Facebook : Yanmar Thailand Fanclub / แทรกเตอร์ โซลิส ประเทศไทย Solis Tractor Thailand และ Line OA : @Yanmarfamilyth

สถานที่จับรางวัล ณ โรงแรม วิลล่า บารอน ห้องประชุมชั้น 2 เลขที่ 81, 88 ซอย แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 9 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

รายละเอียดของรางวัล

สำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 1 รางวัล ส่วนลดซื้อรถแทรกเตอร์ YM357A มูลค่ารางวัลละ 381,500 บาท จำนวน 25 รางวัล และ รางวัล ส่วนลดซื้อรถแทรกเตอร์ Solis26 มูลค่ารางวัลละ 161,500 บาท จำนวน 25 รางวัล
สำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 2 รางวัล ส่วนลดซื้อรถแทรกเตอร์ YM357A มูลค่ารางวัลละ 381,500 บาท จำนวน 35 รางวัล และ รางวัล ส่วนลดซื้อรถแทรกเตอร์ Solis26 มูลค่ารางวัลละ 161,500 บาท จำนวน 35 รางวัล
สำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 3 รางวัล ส่วนลดซื้อรถแทรกเตอร์ YM357A มูลค่ารางวัลละ 381,500 บาท จำนวน 40 รางวัล และ รางวัล ส่วนลดซื้อรถแทรกเตอร์ Solis26 มูลค่ารางวัลละ 161,500 บาท จำนวน 40 รางวัล

รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 54,300,000 บาท

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณะกุศลอื่นต่อไป
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
3. ผู้ที่มีสิทธิ์จับรางวัลจะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดเหล่านี้ นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, เพชรบูรณ์, อุดรธานี, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, ลพบุรี, สุโขทัย, เลย, กาฬสินธุ์, บุรีรัมย์, หนองบัวลำภู, สระแก้ว, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, พิษณุโลก, กาญจนบุรี, สุรินทร์, มหาสารคาม, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, เชียงราย, นครพนม
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 แต่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ รวมถึงหากพบว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์,มีความพยายามใดๆ ที่จะแทรกแซง ทำลาย ระงับ ก่อให้เกิดความเสียหายในขั้นตอนการส่งข้อมูล หรืออื่นๆ ที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือความไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรมในการจัดกิจกรรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายนั้นขาดคุณสมบัติอัตโนมัติจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
6. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นหรือเงินสดได้ และ การตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาด และ เป็นที่สิ้นสุด
7. การลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่าน เว็บไซต์ www.Yanmarluckydraw.com ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงทุกประการ หากท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียน และ สิทธิ์ชิงโชค โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
9. พนักงาน บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด, ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย , เอเจนซี่, คณะกรรมการดำเนินงาน และครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
10. กติกาการตัดสิน บริษัทฯ จะนำชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมลุ้นโชคทั้งหมดมาพิมพ์ลงบนกระดาษและนำมาแยกออกเป็นกองชิ้นส่วน ตามรุ่นที่เลือก และ ตามจังหวัดของ ผู้ร่วมรายการ แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนแต่ละกองให้ทั่วกัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้
11. ข้อมูลของผู้ร่วมรายการ ถือเป็นข้อมูลของบริษัทฯ โดยผู้ที่ให้ข้อมูลได้ยอมรับให้ทางบริษัทฯสามารถติดต่อกลับ ส่งของรางวัล และส่งรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ และทางบริษัทฯ จะเก็บรักษาภายในระยะเวลาที่จำเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตามหากผู้ร่วมสนุกได้เลือกให้ความยินยอมกับทางบริษัทฯติดต่อในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ผู้ร่วมสนุกตกลงยินยอมให้บริษัท ติดต่อท่านทางช่องทางอื่นๆ ในอนาคต หรือ ใช้ในวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในความยินยอม และ โปรดทราบว่าเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราไม่สามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ และ ผู้ร่วมรายการ มีสิทธิในการถอนความยินยอม โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ซึ่งการขอเพิกถอนความยินยอมอาจส่งผลต่อการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเพิกถอนความยินยอมได้ อย่างไรก็ดี การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือข้อมูลการติดต่อสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดเยี่ยมชมที่ www.Yanmarluckydraw.com
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ทาง Facebook : Yanmarthailandfanclub
13. ใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพก หรือ รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เลขที่ 436-560/2565 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมายเหตุ : ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น